WOW svenskhatet dokumenterat


Aspekter kring rasism och främlingsfientlighet ensidigt knutits an blott till majoritetsbefolkningen. I en rapport från Kulturdepartementet (Ds 1996:74)

Det hävdas att rasism är knuten till den vita rasen, och då i synnerhet nordbor. En rapport från Författningsskyddet (SÄPO 1997) visar att statens kartläggning av rasistiska tendenser utgår enbart ”från ’representanter’ ur majoritetsbefolkningen riktat mot olika minoritetsgrupper.

RÅ förklarade att svenska rasisters kriminalitet är ideologiskt underbyggd samt utgör samhällsomstörtande verksamhet, varför invandrares brottslighet mot svenskar ej klassificeras som rasistisk.

En statligt förankrad ensidighet har sålunda rått i frågan. Härtill har etiketten rasist inte bara varit enkelriktad, dvs. tillvitats enbart den inhemska befolkningen, den har tillämpats närmast in absurdum.

Vilket det etablerade begreppsmissbruket, även bland forskare, vittnar om (se Lange 1992).

Undersökningar har givit vid handen att 70 procent av svenskarna instämmer i påståendet:

”Numera kan man inte säga ett kritiskt ord om flyktingmottagningen utan att bli kallad rasist” (Lange/Westin 1993:28).

Vid personrånen har många av de drabbade fått frågor om de är rasister för att de vägrar lämna ifrån sig sina tillhörigheter (SÄPO1999:24).5

Ett par killar svar på frågan om dom ser sig svenskar.

Hasan: Jag känner mig hundra procent kurd. Hur fan skulle jag vara svensk när mina föräldrar är kurder, jag är stolt över mitt land.

Mohammed: Jag är inte en djävla svensk, jag är palestinier och bor i G [fingerat namn på en förort i en svensk stad]. Det är skitsnack man hör att man är svensk bara för att man bor i-

Sverige. Vi bor inte i Sverige, vi bor i G. [—] lika bra att alla svennar, de som är kvar, lämnar G. G är svartskallarnas land.

”Rasism” som definitionsmässigt anses prägla majoritetsbefolkningens förhållningssätt till ”invandrare” och att det enbart skulle vara ett exklusivt ”vitt” fenomen, avfärdas.

Filosofen Bengt Skovdahl (1996) konstaterar att tanken att rasistiska idéer skulle förekomma allenast bland människor med ljus hudfärg och europeiska drag vore ”i sig en utpräglat rasistisk idé”

Under senare år har antalet personrån accelererat. Beräkningar visar att i synnerhet utlandsfödda ungdomar är kraftigt överrepresenterade på gärningssidan medan de drabbade till övervägande del består av etniska svenskar.

Sedan några år ser rättsväsendet allvarligare på brott där främlingsfientliga/rasistiska (hetsande) motiv funnits med, dvs. sådana brott genererar högre straffsatser.

Motsvarande nidingsverk mot majoritetsbefolkningen behandlas emellertid inte på samma sätt.

I teorin men ej i praktiken är den utan möjlighet att gå vidare med en anmälan gällande etniskt relaterad kränkning.

Samtliga medborgare i Sverige åtnjuter således inte möjlighet att åberopa synpunkter kring rasism och lagen om hets mot folkgrupp för en objektiv rättslig prövning när de subjektivt anser sig ha blivit utsatta.

Statsmaktens och rättsväsendets föreställningsvärld, dvs. uppfattningen att svenskar ej skall omfattas ifrågavarande lag, harmoniserar således varken med informanternas livsvärld eller med gällande FN-konventioner kring diskriminering.

Ulrika Messing (AB-debatt 000225) har tagit upp ämnet:

”En allvarlig attitydfråga som vi tidigare inte haft mod att ta upp till debatt. Det är de grovt fördomsfulla och i vissa fall aggressivt fientliga attityder som finns hos en del ungdomar med utländsk bakgrund mot infödda svenskar och mot den svenska kulturen.

Alla sådana fientliga attityder måste motverkas och förebyggas på allvar. Fientliga och fördomsfulla attityder och handlingar förekommer
inte bara i en riktning – från infödda svenskar mot människor med utländsk bakgrund – utan finns också i omvänd ordning och mellan olika grupper i vårt samhälle”


Bogdan
som rånat många svennar säger:

Dom är fittor, och fega, han påpekar även att hans landsmän aldrig kan bli svenska för dom har jugoslaviskt blod i sig och vill inte heller bli svenska.

Som skäl till invandrargruppers svårigheter att finna sig tillrätta i det svenska samhället i dag, anges i den offentliga debatten ofta att de präglats av förlusten av hemlandet, krigsupplevelser, förföljelse, tortyr.

Dessa vidriga erfarenheter hade/har emellertid även de
tusentals judar, balter, norrmän, finländare och sudettyskar vilka anlände till Sverige under och vid andra världskrigets slut och som mer eller mindre utan särskilda åtgärder − t.ex. hemspråksundervisning som är en tvistefråga − kommit att assimileras, eller om man så vill välintegreras, i det svenska samhället.

Detsamma gäller majoriteten av den stora våg av arbetskraftsinvandrare som följde decennierna därpå.

Det är svårt att tro att denna försvenskning skulle bero på ett s.k. förtryck från majoritetsbefolkningen.

Enligt en studie presenterad i Svenska Dagbladet (000710) är den främsta orsaken till psykisk ohälsa bland invandrare inte våld och tortyr i hemlandet utan segregation och desintegration.

Studien omfattar 2000 invandrare som bott i Sverige i minst sju år, och ger för handen att bristande kunskaper i svenska språket genererar 60 procent större risk för psykiska problem än godtagbara kunskaper.

Framställandet av svenskarna och det svenska samhället som orsak till att invandrare faller in i kriminalitet eller inte finner jobb tangerar ett kollektivistiskt syndabockstänkande.

Det skapar också ett offertänkande, vilket inte kan betraktas som annat än ytterst nedsättande för de utpekade invandrarna.

En i sammanhanget relevant fråga är varför andra uppväxta under samma villkor förmår att ta tillvara de möjligheter som det svenska samhället erbjuder såsom fri skolgång och utbildning, gratis sjukvård, politisk frihet etc, etc.

Thomas Gür född 28 oktober 1959 i Isparta i Turkiet säger följande om invandrar-brottsligheten:

”Bristande föräldrakontroll, splittrade familjer, svårigheter att anpassa sig till samhället, hög arbetslöshet och språkproblem är ”problem kopplade till att vara invandrare i dag. Det är vad som i forskningen brukar kallas ’riskfaktorer relaterade till migration”

Enligt BRÅ-rapporten Invandrare och invandrares barns brottslighet (1996) kan aspekter kring segregering emellertid avfärdas:

”Överrepresentationen beror inte på
invandrarnas socioekonomiska status, ej heller på segregationen. Svenskar som befinner i samma samhällsposition begår betydligt färre brott. Invandrare på landsorten har lika hög brottsfrekvens som de invandrare som bor i storstädernas förorter”.

Ett inhemskt exempel på överslätande attityd från samhällets sida gavs hösten 1999 efter att ett invandrargäng begått flera allvarliga rån.

I tingsrätten dömdes förövarna till LSU varpå
hovrätten mildrade påföljden till skyddstillsyn och samhällstjänst.

Enligt press och etermedia (000316-17) förvånade detta såväl gärningsmännen som de drabbade. En av rånarna ansåg att
domen snarare signalerade att rån inte är så allvarligt.

Ahmed, med arabiskt påbrå, anför att hans påföljd ”är inget straff för mig. Qasim, 17, förklarar i Aftonbladet (000313) en del av invandrares brottsrepresentation med det svenska
samhällssystemet: ”Allt är så fritt här.

I flera av våra hemländer är straffen hårdare, Många tycker att svenska fängelser är rena lyxen.

Samtidigt som majoriteten uppmanas lära sig något om minoriteternas kulturer är dessa i sin tur frikallade från att sätta sig in i det nya landets sedvänjor.

Nyanlända, vilka stimuleras att nyttja sina rättigheter och odla sina seder, är inte förpliktigade att ha några som helst kunskaper i svenska språket eller ha minsta kännedom om grundläggande samhällsförhållanden, som synen på jämställdhet, för att erhålla
medborgarskap.

Aje Carlbom, socialantropolog från Lund, författare till en doktorsavhandling om Rosengård i Malmö. Statens ekonomiska stöd till invandrarföreningar bidrar till att förstärka segregationen.

Rosengård ser Carlbom mer
som ett islamskt samhälle än ett svenskt.

Även Mona Sahlin har utifrån vissa invandrargruppers kvinnosyn reagerat och menat att självkritik har saknats. ”Vi har inte ställt tillräckliga krav på grupper som sökt sig hit” (GP 001218).

Bo Rothstein – professor i statsvetenskap och författare till
en essä, som behandlar urholkningen av forskarfriheten i vilken exempel ges på ”mycket illavarslande saker”, som försök att ”avstänga yngre forskare från anslag därför att de kommit med politiskt icke-korrekta forskningsresultat” – drar paralleller till forna Östtyskland:

Det svenska samhället kan i två avseenden förvisso lastas för den uppkomna problematiken. För det första genom den förda politiken som till stora delar bedrivits utan folkmajoritetens stöd.

För det andra genom den överslätande attityden och kravlösheten från det svenska samhällets sida, vilket sammanhänger med den gällande godhetssynen”.

Otrolig läsning som tydligt visar en röd tråd av förakt mot svenskar, framförallt av politiker som skönmålar invandringen fast det finns tydliga bevis mitt framför deras näsa att det är tvärtom.

Orkar ni plöja igenom länken (timmar av läsning) för mig är det obegripligt att det fortfarande år 2010 ser likadant ut i vårt PK-land styrt av svenskfientliga politiker.

Göteborgs Universitet
Sociologiska Institutionen

Författare: John Järvenpää
Handledare: docent Abby Peterson

Utlandsfödda personrånares motivbild relaterad till aspekter kring
etnicitet och beaktande av allas likhet inför lagen

Annonser

7 Responses to WOW svenskhatet dokumenterat

 1. A-mannen skriver:

  Kanonläsning rekommenderas innan valet!

 2. Cavatus skriver:

  Detta var ett av de mest intressanta blogginlägg jag läst på länge. Stort tack för det!

 3. Per-Åke skriver:

  Hurra Harry 🙂

  Helt fantastiskt att läsa ditt inlägg, hinner inte med resten av länken idag men löser det i morgon. Du borde skicka länken till alla riksdagspartier.

  Den lilla del jag läst av länken fullkomligt sprutat av hat mot svenska folket, men gör någon politiker något? Nix dom läser röda tidsskrifter

 4. Robin_Shadowes skriver:

  Svara med att rösta svenskvänligt i höst.

 5. annullera skriver:

  Tror jag skall skriva ut hela länken och dela ut den till alla mina vänner, sedan kan de i sin tur ta kopior och se till att så många som möjligt får ta del av detta innan valet.

  Lägg ER röst på SD!

 6. annullera skriver:

  Spikharry!
  Detta var riktigt bra!

 7. Pia skriver:

  Spikharry, läste detta igår och instämmer med vad dom övriga skriver, ett kanoninlägg 🙂 troligtvis det bästa jag läst på någon blogg hittills.

  Borde skrivas ut och finnas på varje svensk arbetsplats och då menar jag alla.

%d bloggare gillar detta: